پین سایش آلومینا

پین سایش آلومینا


Portfolio Description

پین سایش آلومینا جهت انجام آزمون تست سایش در دمای بالا، محیط خورنده و …